Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky


I.

Základní ustanovení


• Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) jsou
vydané dle § 1751 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen
„občanský zákoník“)
LUBOMÍR JEDLIČKA
IČ: 72263822
DIČ:
se sídlem: Cheznovice 162, 338 06 Cheznovice
zapsané - Městský úřad Rokycany - 340801
kontaktní údaje:
email info@drevo-dilna.cz
telefon 734375943
www.drevo-dilna.cz
(dále jen „prodávající“)
Tyto obchodní podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti prodávajícího a
fyzické osoby, která uzavírá kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, nebo v rámci své podnikatelské činnosti (dále jen: „kupující“)
prostřednictvím webového rozhraní umístěného na webové stránce dostupné na
internetové adrese www.drevo-dilna.cz (dále je „internetový obchod“).
• Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy.
Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto
obchodních podmínek.
• Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.


II.
Informace o zboží a cenách


• Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních
vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu.
Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících
poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže
být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu,
po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje
sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.
• Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je
informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu
ohledně tohoto zboží.
• V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s
balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s balením a
dodáním zboží uvedené v internetovém obchodě platí pouze v případech, kdy je
zboží doručováno v rámci území České republiky.
• Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se
prodávající s kupujícím jinak.


III.
Objednávka a uzavření kupní smlouvy


• Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku
v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení,
náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od
základní sazby.
• Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:
• prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci
v internetovém obchodě,
• vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.
• Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob
platby a doručení.
• Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje,
které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím
na tlačítko ODESLAT OBJEDNÁVKU Údaje uvedené v objednávce jsou
prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je
vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení
kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.
• Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o
obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal.
Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou
potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je
uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky
je doručeno na emailovou adresu kupujícího. / Neprodleně po obdržení
objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na
emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení se
považuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní
podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena potvrzením objednávky
prodávajícím na emailovou adresu kupujícího.
• V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající
splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku.
Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva
je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky
prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních
podmínkách.
• Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit
objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky
prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku telefonicky na telefonní číslo
nebo email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.
• V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při
uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není
prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu
ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení
objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího
o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu
pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní
smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí
kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV.
Zákaznický účet


• Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může
kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu
může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také
bez registrace.
• Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen
uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je
kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím
v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za
správné.
• Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem.
Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k
přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za
případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.
• Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.
• Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující
svůj uživatelský účet déle nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své
povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.
• Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a
to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení
třetích osob.


V.
Platební podmínky a dodání zboží


• Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy
může kupující uhradit následujícími způsoby:
• bezhotovostně převodem na bankovní účet prodávajícího č 225366775/0600,
vedený u MONETA Maney Bank, a.s.
• bezhotovostně platební kartou
• Společně s kupní cenou je kupující povinen uhradit prodávajícímu náklady
spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li dále uvedeno
výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
• V případě platby v hotovosti je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě
bezhotovostní platby je kupní cena splatná do 5 dnů od uzavření kupní smlouvy.
• V případě platby prostřednictvím platební brány postupuje kupující podle pokynů
příslušného poskytovatele elektronických plateb.
• V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn
okamžikem připsání příslušné částky na bankovní účet prodávajícího.
• Prodávající nepožaduje od kupujícího předem žádnou zálohu či jinou obdobnou
platbu. Úhrada kupní ceny před odesláním zboží není zálohou.
• Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu
účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online,
v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin
• Zboží je kupujícímu dodáno:
• na adresu určenou kupujícím objednávce
• prostřednictvím výdejny zásilek na adresu výdejny, kterou kupující určil,
• osobním odběrem v provozovně prodávajícího                                                                                                                                                                                • na emailovou adresu určenou kupujícím v objednávce - v případě digitálního produktu
• Volba způsobu dodání se provádí během objednávání zboží.
• Náklady na dodání zboží v závislosti na způsobu odeslání a převzetí zboží jsou
uvedeny v objednávce kupujícího a v potvrzení objednávky prodávajícím. V
případě, že je způsob dopravy smluven na základě zvláštního požadavku
kupujícího, nese kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto
způsobem dopravy.
• Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené
kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. V případě,
že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo
jiným způsobem, než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit
náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s
jiným způsobem doručení.
• Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost
obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V
případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky
nemusí kupující zásilku od přepravce převzít.
• Prodávající vystaví kupujícímu daňový doklad – fakturu. Daňový doklad je
odeslán na emailovou adresu kupujícího./Daňový doklad je přiložen k
dodávanému zboží.
• Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny za zboží,
včetně nákladů na dodání, nejdříve však převzetím zboží. Odpovědnost za
nahodilou zkázu, poškození či ztrátu zboží přechází na kupujícího okamžikem
převzetí zboží nebo okamžikem, kdy měl kupující povinnost zboží převzít, ale
v rozporu s kupní smlouvou tak neučinil.

VI.
Odstoupení od smlouvy


• Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako
spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.
• Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů
• ode dne převzetí zboží,
• ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů
zboží nebo dodání několika částí
• ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná
opakovaná dodávka zboží.
• Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:
• poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným
souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před
uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na
odstoupení od smlouvy,
• o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu
nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro
odstoupení od smlouvy,
• o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a
jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli
prodávajícího,
• o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho
osobu,
• dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání
nenávratně smíseno s jiným zbožím,
• dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických
důvodů jej není možné vrátit,
• dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud
porušil jejich původní obal,
• dodávce novin, periodik nebo časopisů,
• dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s
předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro
odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu,
že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
• v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.
• Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o
odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.
• Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít vzorový formulář
k odstoupení od smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní
smlouvy zašle kupující na emailovou nebo doručovací adresu prodávajícího
uvedenou v těchto obchodních podmínkách. Prodávající potvrdí kupujícímu
bezodkladně přijetí formuláře.
• Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14
dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s
navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být
vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
• Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději
však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho přijal, a to stejným způsobem. Prodávající vrátí
kupujícímu přijaté peněžení prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím
kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.
• Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající
nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající
nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.
• Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté
peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže,
že zboží prodávajícímu odeslal.
• Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a
neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody
vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku
kupujícího na vrácení kupní ceny.
• Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob,
nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží
přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího
prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od
oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně
nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným
způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VII.
Práva z vadného plnění


• Prodávající odpovídá kupujícímu, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména
prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující zboží převzal:
• má zboží vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, má takové
vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s
ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,
• se zboží hodí k účelu, který pro jeho použití prodávající uvádí nebo ke kterému
se zboží tohoto druhu obvykle používá,
• zboží odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze,
byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,
• je zboží v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a
• zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.
• Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí zboží kupujícím, má se za
to, že zboží bylo vadné již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z
vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od
převzetí. Toto ustanovení se nepoužije u zboží prodávaného za nižší cenu na
vadu, pro kterou byla nižší cena ujednána, na opotřebení zboží způsobené jeho
obvyklým užíváním, u použitého zboží na vadu odpovídající míře používání nebo
opotřebení, kterou zboží mělo při převzetí kupujícím, nebo vyplývá-li to z povahy
zboží.
• V případě výskytu vady může kupující prodávajícímu předložit reklamaci a
požadovat:
• výměnu za nové zboží,
• opravu zboží,
• přiměřenou slevu z kupní ceny,
• odstoupit od smlouvy.
• Kupující má právo odstoupit od smlouvy,
• pokud má zboží podstatnou vadu,
• pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady nebo vad po opravě,
• při větším počtu vad zboží.
• Prodávající je povinen přijmout reklamaci v kterékoli provozovně, v níž je přijetí
reklamace možné, případně i v sídle nebo místě podnikání. Prodávající je
povinen kupujícímu vydat písemné potvrzení o tom, kdy kupující právo uplatnil,
co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje,
jakož i potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí
reklamace.
• Prodávající nebo jím pověřený pracovník rozhodne o reklamaci ihned, ve
složitých případech do tří pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba
přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady.
Reklamace včetně odstranění vady musí být vyřízena bezodkladně, nejpozději
do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím
nedohodne na delší lhůtě. Marné uplynutí této lhůty se považuje za podstatné
porušení smlouvy a kupující má právo od kupní smlouvy odstoupit. Za okamžik
uplatnění reklamace se považuje okamžik, kdy dojde projev vůle kupujícího
(uplatnění práva z vadného plnění) prodávajícímu.
• Prodávající písemně informuje kupujícího o výsledku reklamace.
• Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci
věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.
• V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu účelně
vynaložených nákladů vzniklých v souvislosti s uplatněním reklamace. Toto právo
může kupující u prodávajícího uplatnit ve lhůtě do jednoho měsíce po uplynutí
záruční doby.
• Volbu způsobu reklamace má kupující.
• Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práv z vadného plnění se řídí § 1914
až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 občanského zákoníku a zákonem
č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.
• Další práva a povinnosti stran související s odpovědností prodávajícího za vady
upravuje reklamační řád prodávajícího.

 

VIII.
Doručování


• Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat
prostřednictvím elektronické pošty.
• Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu
v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu
korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v
objednávce.


IX.
Mimosoudní řešení sporů


• K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná
Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2,
IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení
sporů on-line nacházející se na internetové adrese
http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi
prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.
• Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15,
120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz
je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU)
č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line
a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení
spotřebitelských sporů on-line).
• Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění.
Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský
úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné
dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

X.
Závěrečná ustanovení


• Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České
republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek,
pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou
dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
• Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování
ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.
• Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k
obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a
dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat
nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.
• Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích
osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho
určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy,
které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou
činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně
zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící
internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové
vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.
• Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765
odst. 2 občanského zákoníku.
• Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím
v elektronické podobě a není přístupná.
• Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto
ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti
předchozího znění obchodních podmínek.
• Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.
Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 11.4.2018

reklamacni_protokol_drevo-dilna.cz

Formulář pro odstoupení od smlouvy  

PodmÍnky Ochrany OsobnÍch ÚdajŮ

Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.